فصل 7 توان و جذر

حجم فایل : 498.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا توان و جذر

فصل 7
برای خلاصه نویسی ضرب یک عدد و آسان شدن محاسبات از نماد توان استفاده می کنیم. توان توان، نما پایه جمع و تفریق اعداد توان دار از قاعده و قانونی پیروی نمی کند. باید هر کدام از اعداد را به توان رساند و با هم جمع کرد.


اعداد منفی به توان زوج، مثبت و اعداد منفی به توان فرد، منفی هستند. جمع و تفریق اعداد توان دار 1) اگر پایه ها مساوی و توان ها نامساوی باشند: یکی از پایه ها را می نویسیم و توان ها را با هم جمع می کنیم. ضرب اعداد توان دار 2) اگر پایه ها نامساوی و توان ها مساوی باشند: پایه ها را در هم ضرب کرده و یکی از توان ها را می نویسیم. 3) اگر پایه ها مساوی و توان ها مساوی باشند : از یکی از دو حالت قبل استفاده می کنیم. به توان رساندن اعداد توان دار * همان طور که دیدیم پس اگر در پرانتز دو عدد در هم ضرب شوند و پرانتز به توان برسد، می توان از نکته ی زیر استفاده کرد : 4) پایه ها نامساوی و توان ها نامساوی باشند : سه حالت رخ می دهد :
الف) پایه ها را به اعداد اول تجزیه می کنیم. ممکن است پایه ها یکسان شوند. ب) اگر با تجزیه پایه ها یکسان نشدند، ب.م.م توان هایی را محاسبه کرده و توان ها را یکسان می کنیم. ج) اگر هیچ یک از موارد الف و ب رخ نداد، مانند جمع اعداد توان دار، اعداد را به توان رسانده و در هم ضرب می کنیم. نکته پایان...